Regulamin

1. WSTĘP

Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest udostępniany Klientom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Serwisu.
Regulamin określa ogólne zasady i wymagania techniczne korzystania z Serwisu, zasady zawierania i rozwiązywania Umów, prawa własności intelektualnej oraz procedurę reklamacyjną.

2. DEFINICJE

Usługodawca Nitschka Academy Kamila Nitschka z siedzibą w Zielonej Górze (65-001), ul. Plac Bohaterów 1, adres poczty elektronicznej: kontakt@kamilanitschka.pl,
Dane Osobowe wszystkie informacje identyfikujące osobę fizyczną, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii zgromadzone przez Usługodawcę i przetwarzane przez niego na zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności Serwisu.
Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu, nabywa dostęp do Kursu i innych Produktów Cyfrowych lub udział w Wydarzeniu na zasadach określonych w Regulaminie i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Konto Klienta zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Klientowi oznaczony unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem. Proces autoryzacji dostępu (logowanie) do zasobów Konta wymaga podania loginu i hasła.
Konsument osoba fizyczną dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kurs odpłatny Produkt Cyfrowy zawierający treści edukacyjne, udostępnione przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet (online), zorganizowane w moduły mieszczące zestawy prezentacji, ćwiczeń, testów, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość obejmującą zakres wiedzy i praktyki z dziedziny wskazanej w opisie udostępnionym w Serwisie.
Metody Płatności usługi przekazu płatności dokonane przez Klientów na rzecz Usługodawcy za pośrednictwem operatorów płatności wskazanych w Serwisie.
Newsletter nieodpłatna elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom cykliczne i automatyczne otrzymywanie informacji o oferowanych przez Usługodawcę produktach, nowościach, promocjach, konkursach i wydarzeniach, świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie.
Regulamin niniejszy regulamin.
Rejestracja czynność, polegająca na podaniu przez Klienta wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do określonych zasobów Serwisu. m.in. na wybraniu odpowiedniego loginu i hasła, podaniu imienia i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail oraz danych, niezbędnych do ewentualnego wystawienia rachunku za nabyty dostęp do Kursu.
Platforma szkoleniowa znajdująca się pod adresem https://kamilanitschka.pl/sklep/ integralna część Serwisu, umożliwiająca Klientom/Uczestnikom korzystanie z zasobów Serwisu, w szczególności dostęp do treści cyfrowych w systemie e-learning.
Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Produkty Cyfrowe dostępne za pośrednictwem Serwisu lub Platformy szkoleniowej Treści Cyfrowe, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) prezentowane w szczególności w formie artykułów, e-booków, podcastów, tutoriali.
Serwis rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.arturjablonski.com oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi umożliwiające Klientom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z produktami i usługami Usługodawcy oraz zawieranie Umów.
Treści Cyfrowe dane, na podstawie których za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać określoną informację
Uczestnik osoba fizyczna uczestnicząca w Wydarzeniu wskazana przez Klienta w formularzu zgłoszenia.
Umowa umowa sprzedaży dostępu do Kursu lub umowa sprzedaży udziału w Wydarzeniu, zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
Umowa Licencyjna umowa na odpłatne lub bezpłatne korzystanie przez Klienta z Produktów Cyfrowych Usługodawcy, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie.
Wydarzenie spotkania integracyjne, szkolenia, seminaria, warsztaty, lub inne formy przekazywania wiedzy i umiejętności organizowane przez Usługodawcę w określonym przez niego terminie i miejscu (Wydarzenie Stacjonarne) bądź online tj. realizowane za pośrednictwem przeglądarki internetowej i za pomocą technologii webcast umożliwiającej obustronną komunikację między prowadzącym Wydarzenie a jego Uczestnikami w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi (Webinar).
Zamówienie oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z Treściami Cyfrowymi prezentowanych w Serwisie.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.
 5. Dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 6. O ile w Serwisie nie wskazano inaczej dostęp do odpłatnych Produktów Cyfrowych wymaga Rejestracji.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Usługodawcę na utratę renomy, dobrego imienia lub na jakąkolwiek szkodę, polegające w szczególności na:
  – korzystaniu z Produktów Cyfrowych bez umowy bądź licencji z Usługodawcą lub z naruszeniem takich warunków;
  – kopiowaniu, modyfikacji, hostowaniu, przesyłaniu strumieniowym, sublicencjonowaniu lub odsprzedawaniu Produktów Cyfrowych;
  – uzyskiwaniu dostępu lub próbie uzyskania dostępu do Kursów w jakikolwiek inny sposób niż za pośrednictwem Konta;
  – wszelkim omijaniu ograniczeń dostępu lub użytkowania wprowadzonych w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego korzystania z Kursów;
  – publicznym udostępnianiu Produktów Cyfrowych, w szczególności w serwisach internetowych, zarówno odpłatnie jak i bezpłatnie;
  – udostępnianiu treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, obscenicznych, brutalnych, obraźliwych, zniesławiających, wulgarnych, naruszających prywatność innej osoby, nienawistnych lub w inny sposób budzących sprzeciw;
  – podszywaniu się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywym podawaniu lub przeinaczaniu w inny sposób swoich powiązań z osobą lub podmiotem;
  – podejmowaniu prób wyłączenia, osłabienia lub zniszczenia Serwisu;
  – przesyłaniu, przechowywaniu lub udostępnianiu treści lub kodu zawierającego wirusy, złośliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu;
  – zakłócaniu lub powstrzymywaniu innego Klienta od korzystania z Produktów Cyfrowych oferowanych w ramach Serwisu ,
  – umieszczaniu reklamy jakichkolwiek produktów lub usług w Serwisie, bez pisemnej zgody Usługodawcy;
  – utworzeniu Konta Klienta w celu naruszenia niniejszych warunków lub obejścia zamknięcia Konta bądź innego rodzaju działań podejmowanych przez Usługodawcę;
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych Produktów Cyfrowych i usług, w formach stosowanych w Internecie.
 9. Oprócz niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające niniejszy Regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych usług.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE.

 1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie
  przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Regulamin plików „cookies” dostępny www.kamilanitschka.pl/polityka-prywatnosci.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 5. Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w pkt IX Polityka Prywatności.
 6. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.
 8. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Klient nie może umieszczać na Stronie Sklepu treści bezprawnych.
5. KURSY ONLINE, REJESTRACJA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.
 1. W ramach Serwisu Usługodawca oferuje sprzedaż dostępu do Kursów online prezentowanych na dedykowanej Platformie szkoleniowej. Dostęp do Kursu możliwy jest jedynie przez przeglądarkę internetową.
 2. Zawarcie umowy na odpłatny dostęp do Kursów następuje w wyniku skutecznie dokonanej Rejestracji, złożenia Zamówienia oraz zapłaty ceny.
 3. W celu dokonania Rejestracji Klient powinien podać dane oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. Rejestracja Klienta w Serwisie i utworzenie dla niego indywidualnego Konta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez niego formularza Rejestracji.
 4. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż dane wymienione w formularzu są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi.
 5. W przypadku osób fizycznych dla założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Po dokonaniu Rejestracji Klient otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie założenia Konta w Serwisie i od tego momentu ma on możliwość zalogowania się do Serwisu.
 7. Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa z wykorzystaniem loginu, zajętego uprzednio przez innego Klienta.
 8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Klienta innym Klientom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów.
 9. W przypadku śmierci Klienta będącego osobą fizyczną lub likwidacji Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, umowa na korzystanie z zasobów Serwisu wygasa, natomiast Konto Klienta zostaje usunięte wskutek zgłoszenia i wykazania Usługodawcy przez uprawnionego okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia Umowy.
 10. Złożenie Zamówienia na dany Kurs następuje poprzez aktywowanie za pośrednictwem Serwisu formularza dostępnego przy każdym oferowanym Kursie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Klientowi na poszczególnych etapach procedury składania Zamówienia.
 11. W celu uzyskania dostępu do Kursu za pośrednictwem Serwisu, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w sposób określony w § 10 niniejszego Regulaminu.
 12. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy, Klient otrzyma e-mail z informacją o tym, że dany Kurs jest już dla niego dostępny na Platformie szkoleniowej. Otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia na Kurs do realizacji oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej uprawniającej do korzystania z Kursu.
 13. Zamówienie na udostępnienie Użytkownikowi Kursu zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu przekazania Użytkownikowi informacji o rozpoczęciu realizacji Zamówienia.
 14. Klient może zamówić Kursy oznaczone etykietą „w przedsprzedaży”. Termin realizacji takiego Zamówienia zostaje wydłużony do czasu, kiedy Kurs trafi do regularnej sprzedaży. Klient każdorazowo będzie informowany o terminie realizacji Zamówienia, poprzez stosowną informację, umieszczoną na karcie Kursu.
 15. Na wniosek Klienta Usługodawca wystawi mu stosowne zaświadczenie o ukończeniu Kursu.

6. ZASADY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN). Cena podana na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę/rachunek). Sprzedawca nie jest vatowcem.
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury  korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 5. Numer konta Sprzedawcy jest następujący: 08 1020 5402 0000 0102 0434 3430.
 6. Numer konta jest podany na Stronie Internetowej i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia.
 7. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:
  I. Przedpłata PayPal.
  i. Płatność musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu PayPal. Aby dokonać przedpłaty należy wybrać formę płatności PayPal. Po wybraniu opcji PayPal Kupujący zostanie przekierowany na strony internetowe www.paypal.com, gdzie będzie mógł dokonać wyboru banku, w którym ma konto i dokonać płatności. Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie ze Sklepu Internetowego lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności.
  ii. Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje anulowane. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto firmy www.paypal.com, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy.
  iii. Regulamin świadczenia usług PayPal jest dostępny na stronie www.paypal.com.
  II. Przelew on-line z banku internetowego.
  i. W celu skorzystania z tej formy płatności Klient posiadać konto w banku internetowym.
  III. Przedpłata Payu
  i. Płatność musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu Payu. Aby dokonać przedpłaty należy wybrać formę płatności Payu. Po wybraniu opcji Payu Kupujący zostanie przekierowany na strony internetowe www.Payu.pl, gdzie będzie mógł dokonać wyboru banku, w którym ma konto i dokonać płatności lub będzie mógł dokonać płatności kartą. Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie ze Sklepu Internetowego lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności.
  ii. Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje anulowane. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto firmy www.Payu.pl, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy.
  iii. Regulamin świadczenia usług Payu jest dostępny na stronie www.Payu.pl/regulamin.

7. KOSZTY DOSTAWY

 1. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 2. W zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy koszty dostawy wynoszą:
  i. W przypadku pobrania ze Strony Sklepu – 0 zł;
  ii. W przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej – 15 zł;

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 3. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
  b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  f. dostarczania prasy;
  g. usług w zakresie gier hazardowych.

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Produkty posiadają gwarancję Sprzedawcy (gwarant). Czas gwarancji każdego Produktu widnieje w jego opisie na Stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 2. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) na adres Sklepu Internetowego określony w postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej kontakt@kamilanitschka.pl.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 4. Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 5. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

10. Polityka prywatności

 1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności podawanie danych Klienta służy wyłącznie realizacji Zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia jest Kamila Nitschka prowadząca działalność pod nazwą Nitschka Academy Kamila Nitschka z siedzibą przy ul Plac Bohaterów 1, 65-001 Zielona Góra, NIP: 929-173-26-39, REGON: 361543620. Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedającego przez czas trwania procedury realizacji Zamówienia i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej: www.kamilanitschka.pl/polityka-prywatnosci.

11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

  1. Treści Cyfrowe oraz pozostała zawartość Serwisu na którą składają się w szczególności, lecz niewyłącznie: teksty, grafika, logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd Serwisu, bądź też oprogramowanie zapewniające jego działanie, stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie.
  2. Korzystając z Serwisu, jak i uzyskując dostęp do prezentowanych w nim treści, Klient zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.
  3. Klient umieszczając wpisy w Serwisie, w szczególności teksty, fotografie oraz grafiki zobowiązany jest nie naruszać praw wyłącznych, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej Usługodawcy lub innych podmiotów.
  4. Klient umieszczając wpisy w Serwisie, w szczególności teksty, fotografie oraz rysunki udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. W szczególności Klient poprzez umieszczanie w ramach Serwisu swoich komentarzy oraz recenzji na temat danego Kursu lub Wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie przez Użytkownika tych komentarzy oraz recenzji, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu oraz Kursów lub Wydarzeń. Klient udziela również Użytkownikowi upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu Klienta oraz wykonywania w imieniu Klienta autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu materiałów.
  5. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie Klientów Usługodawcy prezentowanym w Serwisie, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Usługodawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Serwisie i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami:
  i. będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),
  ii. nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.